For laboratory use only!
Hello,  Sign in
United States

HomeChemistryOrganic Building BlocksAlkynyls

Alkynyls

Alkynyls

100mg290.00 USD

2-Chloro-4-ethynylbenzoic acid

2168559-67-7 97%  

Typically In Stock

1g931.00 USD

3,5-Diethynylpyrazin-2-amine

1588440-99-6 97%  

Typically In Stock

1g81.00 USD

2-Ethynylbenzoic acid

33578-00-6 96%  

Typically In Stock

1g480.00 USD

2-Ethynyl-5-methoxypyridine

1196155-18-6 95+%  

Typically In Stock

1g57.00 USD

3,5-Dimethoxyphenylacetylene

171290-52-1 97%  

Typically In Stock

1g133.00 USD

1-Ethynyl-2-nitrobenzene

16433-96-8 97%  

Typically In Stock

10g475.00 USD

4-(Pyridin-2-yl)but-3-yn-1-ol

395652-44-5 95+%  

Typically In Stock

1g167.00 USD

tert-Butyl (3-ethynylphenyl)carbamate

185619-66-3 97%  

Typically In Stock

100mg98.00 USD

(4-Ethynylphenyl)methanamine

197844-23-8 95%  

Typically In Stock

10g508.00 USD

1-Boc-3-Ethynylpyrrolidine

287193-00-4 95%  

Typically In Stock

5g939.00 USD

1-Ethynyl-2-methoxy-4-nitrobenzene

1135283-10-1 97%  

Typically In Stock

100g1480.00 USD

4-Ethynyl-N,N-dimethylbenzenamine

17573-94-3 97%  

Typically In Stock

100mg69.00 USD

2-Chloro-5-ethynylpyridine

263012-63-1 95+%  

Typically In Stock

100mg58.00 USD

5-Chloro-2-ethynylpyrimidine

1196156-95-2 95+%  

Typically In Stock

250mg114.00 USD

6-Ethynylbenzo[d]thiazole

864376-04-5 95+%  

Typically In Stock

100mg60.00 USD

1-(2-((4-Chlorophenyl)ethynyl)phenyl)ethanone

1350843-85-4 96%  

Typically In Stock

1g366.00 USD

1-Ethynylcyclopropanecarboxylic acid

933755-97-6 95+%  

Typically In Stock

100g304.00 USD

3-Phenylpropiolic acid

637-44-5 95%  

Typically In Stock

250mg106.00 USD

1-Boc-2-Ethynylpyrrolidine

316141-37-4 95%  

Typically In Stock

1g741.00 USD

3-Ethynyl-1-tosylazetidin-3-ol

1349199-60-5 97%  

Typically In Stock

10g1881.00 USD

Ethyl 6-ethynylpicolinate

1379302-65-4 95+%  

Typically In Stock

250mg285.00 USD

6-Ethynylquinoline

78593-41-6 95+%  

Typically In Stock

5g983.00 USD

5-Ethynyl-2,2'-bipyridine

162318-34-5 95+%  

Typically In Stock

250mg80.00 USD

1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride

89775-13-3 97%  

Typically In Stock

1g447.00 USD

2-Ethynyl-6-fluoropyridine

1233205-73-6 98%  

Typically In Stock

5g1425.00 USD

Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)hex-4-ynoate

865234-02-2 95+%  

Typically In Stock

100g361.00 USD

1-Ethynyl-3-nitrobenzene

3034-94-4 98%  

Typically In Stock

1g540.00 USD

4-((2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl)-N-(prop-2-yn-1-yl)cyclohexanecarboxamide

1036847-90-1 97%  

Typically In Stock

1g108.00 USD

2-Chloro-4-ethynylpyridine

945717-09-9 98%  

Typically In Stock

5g195.00 USD

4-Ethynylpyridine

2510-22-7 97%  

Typically In Stock

1g74.00 USD

(4-Ethynylphenyl)methanol

10602-04-7 95+%  

Typically In Stock

100g912.00 USD

Methyl 4-ethynylbenzoate

3034-86-4 98%  

Typically In Stock

1g135.00 USD

4,4,5,5-Tetramethyl-2-(phenylethynyl)-1,3,2-dioxaborolane

159087-45-3 95+%  

Typically In Stock

1g558.00 USD

Methyl 2-ethynylisonicotinate

1256810-92-0 98%  

Typically In Stock

5mg245.00 USD

6-(2-((4-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)methyl)-3-(2-chlorobenzyl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-5-yl)-N,N-bis(2-methoxyethyl)hex-5-ynamide

1293915-42-0 95+%  

Typically In Stock

1g532.00 USD

tert-Butyl 3-ethynylbenzylcarbamate

871023-92-6 95+%  

Typically In Stock

100mg114.00 USD

tert-Butyl 2-ethynylbenzylcarbamate

1097731-47-9 95+%  

Typically In Stock

100mg67.00 USD

(4-Ethynylphenyl)(morpholino)methanone

851895-20-0 98%  

Typically In Stock

250mg87.00 USD

4-Ethynylquinoline

62484-52-0 98%  

Typically In Stock

10g1520.00 USD

3-Ethynylpyridin-4-amine

1239605-12-9 95%  

Typically In Stock

1g519.00 USD

4-Ethynylpyridin-2-amine

1094679-27-2 96%  

Typically In Stock

250mg84.00 USD

Methyl 4-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzoate

61266-36-2 95+%  

Typically In Stock

1g266.00 USD

5-Ethynyl-3-methyl-1H-indazole

1093307-29-9 95+%  

Typically In Stock

1g267.00 USD

8-Ethynylquinoline

103987-81-1 95+%  

Typically In Stock

5g931.00 USD

5-Ethynylpyridin-2-ol

1196156-05-4 95+%  

Typically In Stock

1g541.00 USD

Methyl 6-ethynylpicolinate

914950-66-6 95+%  

Typically In Stock

1g533.00 USD

TIPS-pentacene

373596-08-8 97%  

Typically In Stock

10g552.00 USD

tert-Butyl 2-ethynylpiperidine-1-carboxylate

255864-58-5 97%  

Typically In Stock

10g1995.00 USD

3-Ethynylpiperidine hydrochloride

959918-19-5 95+%  

Typically In Stock

100mg42.00 USD

1-Boc-3-Ethynylpiperidine

664362-16-7 97%  

Typically In Stock

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... Total of 31 Pages

Products(1528) Items 1-50 of 31

100mg290.00 USD

2-Chloro-4-ethynylbenzoic acid

2168559-67-7 97%  

Typically In Stock

1g931.00 USD

3,5-Diethynylpyrazin-2-amine

1588440-99-6 97%  

Typically In Stock

1g81.00 USD

2-Ethynylbenzoic acid

33578-00-6 96%  

Typically In Stock

1g480.00 USD

2-Ethynyl-5-methoxypyridine

1196155-18-6 95+%  

Typically In Stock

1g57.00 USD

3,5-Dimethoxyphenylacetylene

171290-52-1 97%  

Typically In Stock

1g133.00 USD

1-Ethynyl-2-nitrobenzene

16433-96-8 97%  

Typically In Stock

10g475.00 USD

4-(Pyridin-2-yl)but-3-yn-1-ol

395652-44-5 95+%  

Typically In Stock

1g167.00 USD

tert-Butyl (3-ethynylphenyl)carbamate

185619-66-3 97%  

Typically In Stock

100mg98.00 USD

(4-Ethynylphenyl)methanamine

197844-23-8 95%  

Typically In Stock

10g508.00 USD

1-Boc-3-Ethynylpyrrolidine

287193-00-4 95%  

Typically In Stock

5g939.00 USD

1-Ethynyl-2-methoxy-4-nitrobenzene

1135283-10-1 97%  

Typically In Stock

100g1480.00 USD

4-Ethynyl-N,N-dimethylbenzenamine

17573-94-3 97%  

Typically In Stock

100mg69.00 USD

2-Chloro-5-ethynylpyridine

263012-63-1 95+%  

Typically In Stock

100mg58.00 USD

5-Chloro-2-ethynylpyrimidine

1196156-95-2 95+%  

Typically In Stock

250mg114.00 USD

6-Ethynylbenzo[d]thiazole

864376-04-5 95+%  

Typically In Stock

100mg60.00 USD

1-(2-((4-Chlorophenyl)ethynyl)phenyl)ethanone

1350843-85-4 96%  

Typically In Stock

1g366.00 USD

1-Ethynylcyclopropanecarboxylic acid

933755-97-6 95+%  

Typically In Stock

100g304.00 USD

3-Phenylpropiolic acid

637-44-5 95%  

Typically In Stock

250mg106.00 USD

1-Boc-2-Ethynylpyrrolidine

316141-37-4 95%  

Typically In Stock

1g741.00 USD

3-Ethynyl-1-tosylazetidin-3-ol

1349199-60-5 97%  

Typically In Stock

10g1881.00 USD

Ethyl 6-ethynylpicolinate

1379302-65-4 95+%  

Typically In Stock

250mg285.00 USD

6-Ethynylquinoline

78593-41-6 95+%  

Typically In Stock

5g983.00 USD

5-Ethynyl-2,2'-bipyridine

162318-34-5 95+%  

Typically In Stock

250mg80.00 USD

1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride

89775-13-3 97%  

Typically In Stock

1g447.00 USD

2-Ethynyl-6-fluoropyridine

1233205-73-6 98%  

Typically In Stock

5g1425.00 USD

Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)hex-4-ynoate

865234-02-2 95+%  

Typically In Stock

100g361.00 USD

1-Ethynyl-3-nitrobenzene

3034-94-4 98%  

Typically In Stock

1g540.00 USD

4-((2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl)-N-(prop-2-yn-1-yl)cyclohexanecarboxamide

1036847-90-1 97%  

Typically In Stock

1g108.00 USD

2-Chloro-4-ethynylpyridine

945717-09-9 98%  

Typically In Stock

5g195.00 USD

4-Ethynylpyridine

2510-22-7 97%  

Typically In Stock

1g74.00 USD

(4-Ethynylphenyl)methanol

10602-04-7 95+%  

Typically In Stock

100g912.00 USD

Methyl 4-ethynylbenzoate

3034-86-4 98%  

Typically In Stock

1g135.00 USD

4,4,5,5-Tetramethyl-2-(phenylethynyl)-1,3,2-dioxaborolane

159087-45-3 95+%  

Typically In Stock

1g558.00 USD

Methyl 2-ethynylisonicotinate

1256810-92-0 98%  

Typically In Stock

5mg245.00 USD

6-(2-((4-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)methyl)-3-(2-chlorobenzyl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-5-yl)-N,N-bis(2-methoxyethyl)hex-5-ynamide

1293915-42-0 95+%  

Typically In Stock

1g532.00 USD

tert-Butyl 3-ethynylbenzylcarbamate

871023-92-6 95+%  

Typically In Stock

100mg114.00 USD

tert-Butyl 2-ethynylbenzylcarbamate

1097731-47-9 95+%  

Typically In Stock

100mg67.00 USD

(4-Ethynylphenyl)(morpholino)methanone

851895-20-0 98%  

Typically In Stock

250mg87.00 USD

4-Ethynylquinoline

62484-52-0 98%  

Typically In Stock

10g1520.00 USD

3-Ethynylpyridin-4-amine

1239605-12-9 95%  

Typically In Stock

1g519.00 USD

4-Ethynylpyridin-2-amine

1094679-27-2 96%  

Typically In Stock

250mg84.00 USD

Methyl 4-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzoate

61266-36-2 95+%  

Typically In Stock

1g266.00 USD

5-Ethynyl-3-methyl-1H-indazole

1093307-29-9 95+%  

Typically In Stock

1g267.00 USD

8-Ethynylquinoline

103987-81-1 95+%  

Typically In Stock

5g931.00 USD

5-Ethynylpyridin-2-ol

1196156-05-4 95+%  

Typically In Stock

1g541.00 USD

Methyl 6-ethynylpicolinate

914950-66-6 95+%  

Typically In Stock

1g533.00 USD

TIPS-pentacene

373596-08-8 97%  

Typically In Stock

10g552.00 USD

tert-Butyl 2-ethynylpiperidine-1-carboxylate

255864-58-5 97%  

Typically In Stock

10g1995.00 USD

3-Ethynylpiperidine hydrochloride

959918-19-5 95+%  

Typically In Stock

100mg42.00 USD

1-Boc-3-Ethynylpiperidine

664362-16-7 97%  

Typically In Stock

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... Total of 31 Pages