For laboratory use only!
Hello,  Sign in
Currency
  • USD
  • EUR
  • INR
:

HomeChemistryOrganic Building BlocksBenzyl Chlorides

Benzyl Chlorides

Benzyl Chlorides

1g350.0 USD

Methyl 3-(4-(chloromethyl)phenoxy)-4-methoxybenzoate

308804-89-9

1g250.0 USD

3-(4-(tert-Butyl)phenyl)-3-chloroacrylaldehyde

91405-41-3

5g32.0 USD

1-(Chloromethyl)-3,5-difluorobenzene

220141-71-9

25g24.0 USD

1-(Chloromethyl)-2,4-difluorobenzene

452-07-3

25g113.0 USD

1-(Chloromethyl)-4-(methylsulfonyl)benzene

40517-43-9

1g136.0 USD

4,4'-(Chloromethylene)bis(chlorobenzene)

782-08-1

5g638.0 USD

7-ACMA hydrochloride

79349-53-4

25g569.0 USD

N-(4-(Chloromethyl)phenyl)acetamide

54777-65-0

5g423.0 USD

3-(Chloromethyl)-4-(4-methoxybenzylidene)isoxazol-5(4H)-one

1142199-12-9

5g423.0 USD

3-(Chloromethyl)-4-(3-methylbenzylidene)isoxazol-5(4H)-one

1142199-42-5

10g526.0 USD

5-(Benzyloxy)-2-(chloromethyl)-4H-pyran-4-one

89539-54-8

1g401.0 USD

Methyl 2-chloro-2-(5-chloro-2-methoxy-3-methylphenyl)acetate

94242-10-1

25g55.0 USD

4-Fluorobenzal Chloride

456-19-9

5g870.0 USD

3-(Chloromethyl)-4-propoxybenzaldehyde

1171935-92-4

1g105.0 USD

1-(2-(4-(Chloromethyl)phenoxy)ethyl)azepane

212771-30-7

1g89.0 USD

3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide

442910-26-1

25g34.0 USD

1,2-Dichloro-4-(trichloromethyl)benzene

13014-24-9

1g203.0 USD

4-Chloro-2-(chloromethyl)-1-nitrobenzene

57750-81-9

1g308.0 USD

Methyl 2-(chloromethyl)-3-nitrobenzoate

1218910-61-2

USD

4-(Chloromethyl)-N-(4-methoxyphenyl)benzamide

878465-67-9

25g48.0 USD

3-(Chloromethyl)benzonitrile

64407-07-4

10g50.0 USD

2-(Chloromethyl)-1,3-dimethylbenzene

5402-60-8

1g277.0 USD

1,3,5-Trichloro-2-(chloromethyl)benzene

17293-03-7

1g308.0 USD

1-Benzyl-4-(chloromethyl)benzene

14297-39-3

1g290.0 USD

3-(2-Chloro-2-(4-chlorophenyl)vinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid

88419-72-1

25g903.0 USD

3-(1,2,2-Trichlorovinyl)aniline hydrochloride

81972-27-2

5g204.0 USD

4-(Chloromethyl)-N-isopropylbenzamide

83803-82-1

1g90.0 USD

4-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide

852157-71-2

1g227.0 USD

1,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)benzene

86241-47-6

1g68.0 USD

4-(Chloromethyl)-N-cyclopropylbenzamide

873371-67-6

250mg303.0 USD

(2-(Chloromethyl)-4-(dibenzylamino)phenyl)methanol hydrochloride

1260403-55-1

5g2446.0 USD

(Z)-N-(1-Chloro-1-(2-fluorophenyl)-3-oxo-3-(piperidin-1-yl)prop-1-en-2-yl)benzamide

1323140-60-8

1g416.0 USD

1-(Benzyloxy)-4-(tert-butyl)-2-(chloromethyl)benzene

1246213-43-3

250mg227.0 USD

1-[Chloro(phenyl)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene

881040-67-1

1g68.0 USD

(2Z)-3-Chloro-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enal

88438-06-6

10g317.0 USD

4-[4-(chloromethyl)benzoyl]morpholine

896871-84-4

10g408.0 USD

4-(Chloromethyl)-N-propylbenzamide

896898-20-7

5g271.0 USD

4-(Chloromethyl)-N-cyclopentylbenzamide

896906-11-9

5g118.0 USD

2-(Chloromethyl)-1,3,4-trifluorobenzene

114152-20-4

1g147.0 USD

1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene

89807-43-2

1g224.0 USD

N-Hydroxy-2,4,6-trimethylbenzimidoyl chloride

2904-63-4

1g96.0 USD

1,3,5-Trimethyl-2-(trichloromethyl)benzene

707-74-4

1g79.0 USD

1-(Chloromethyl)-4-(methylsulfonyl)-2-(trifluoromethyl)benzene

1086389-83-4

25g2375.0 USD

1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)-4-methylbenzene

1379325-36-6

10g31.0 USD

2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride

13338-49-3

1g295.0 USD

2-(Chloromethyl)benzaldehyde

108683-62-1

USD

1-Chloro-4-(4-(chloromethyl)phenoxy)benzene

22494-53-7

5g17.0 USD

1-Chloro-4-(chloro(phenyl)methyl)benzene

134-83-8

5g92.0 USD

4,4-Difluorodiphenylmethylchloride

27064-94-4

1g51.0 USD

1,4-Bis(chlorodifluoromethyl)benzene

2629-68-7

Products(510) Items 1-0 of 11

1g350.0 USD

Methyl 3-(4-(chloromethyl)phenoxy)-4-methoxybenzoate

308804-89-9

1g250.0 USD

3-(4-(tert-Butyl)phenyl)-3-chloroacrylaldehyde

91405-41-3

5g32.0 USD

1-(Chloromethyl)-3,5-difluorobenzene

220141-71-9

25g24.0 USD

1-(Chloromethyl)-2,4-difluorobenzene

452-07-3

25g113.0 USD

1-(Chloromethyl)-4-(methylsulfonyl)benzene

40517-43-9

1g136.0 USD

4,4'-(Chloromethylene)bis(chlorobenzene)

782-08-1

5g638.0 USD

7-ACMA hydrochloride

79349-53-4

25g569.0 USD

N-(4-(Chloromethyl)phenyl)acetamide

54777-65-0

5g423.0 USD

3-(Chloromethyl)-4-(4-methoxybenzylidene)isoxazol-5(4H)-one

1142199-12-9

5g423.0 USD

3-(Chloromethyl)-4-(3-methylbenzylidene)isoxazol-5(4H)-one

1142199-42-5

10g526.0 USD

5-(Benzyloxy)-2-(chloromethyl)-4H-pyran-4-one

89539-54-8

1g401.0 USD

Methyl 2-chloro-2-(5-chloro-2-methoxy-3-methylphenyl)acetate

94242-10-1

25g55.0 USD

4-Fluorobenzal Chloride

456-19-9

5g870.0 USD

3-(Chloromethyl)-4-propoxybenzaldehyde

1171935-92-4

1g105.0 USD

1-(2-(4-(Chloromethyl)phenoxy)ethyl)azepane

212771-30-7

1g89.0 USD

3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide

442910-26-1

25g34.0 USD

1,2-Dichloro-4-(trichloromethyl)benzene

13014-24-9

1g203.0 USD

4-Chloro-2-(chloromethyl)-1-nitrobenzene

57750-81-9

1g308.0 USD

Methyl 2-(chloromethyl)-3-nitrobenzoate

1218910-61-2

USD

4-(Chloromethyl)-N-(4-methoxyphenyl)benzamide

878465-67-9

25g48.0 USD

3-(Chloromethyl)benzonitrile

64407-07-4

10g50.0 USD

2-(Chloromethyl)-1,3-dimethylbenzene

5402-60-8

1g277.0 USD

1,3,5-Trichloro-2-(chloromethyl)benzene

17293-03-7

1g308.0 USD

1-Benzyl-4-(chloromethyl)benzene

14297-39-3

1g290.0 USD

3-(2-Chloro-2-(4-chlorophenyl)vinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid

88419-72-1

25g903.0 USD

3-(1,2,2-Trichlorovinyl)aniline hydrochloride

81972-27-2

5g204.0 USD

4-(Chloromethyl)-N-isopropylbenzamide

83803-82-1

1g90.0 USD

4-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide

852157-71-2

1g227.0 USD

1,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)benzene

86241-47-6

1g68.0 USD

4-(Chloromethyl)-N-cyclopropylbenzamide

873371-67-6

250mg303.0 USD

(2-(Chloromethyl)-4-(dibenzylamino)phenyl)methanol hydrochloride

1260403-55-1

5g2446.0 USD

(Z)-N-(1-Chloro-1-(2-fluorophenyl)-3-oxo-3-(piperidin-1-yl)prop-1-en-2-yl)benzamide

1323140-60-8

1g416.0 USD

1-(Benzyloxy)-4-(tert-butyl)-2-(chloromethyl)benzene

1246213-43-3

250mg227.0 USD

1-[Chloro(phenyl)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene

881040-67-1

1g68.0 USD

(2Z)-3-Chloro-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enal

88438-06-6

10g317.0 USD

4-[4-(chloromethyl)benzoyl]morpholine

896871-84-4

10g408.0 USD

4-(Chloromethyl)-N-propylbenzamide

896898-20-7

5g271.0 USD

4-(Chloromethyl)-N-cyclopentylbenzamide

896906-11-9

5g118.0 USD

2-(Chloromethyl)-1,3,4-trifluorobenzene

114152-20-4

1g147.0 USD

1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene

89807-43-2

1g224.0 USD

N-Hydroxy-2,4,6-trimethylbenzimidoyl chloride

2904-63-4

1g96.0 USD

1,3,5-Trimethyl-2-(trichloromethyl)benzene

707-74-4

1g79.0 USD

1-(Chloromethyl)-4-(methylsulfonyl)-2-(trifluoromethyl)benzene

1086389-83-4

25g2375.0 USD

1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)-4-methylbenzene

1379325-36-6

10g31.0 USD

2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride

13338-49-3

1g295.0 USD

2-(Chloromethyl)benzaldehyde

108683-62-1

USD

1-Chloro-4-(4-(chloromethyl)phenoxy)benzene

22494-53-7

5g17.0 USD

1-Chloro-4-(chloro(phenyl)methyl)benzene

134-83-8

5g92.0 USD

4,4-Difluorodiphenylmethylchloride

27064-94-4

1g51.0 USD

1,4-Bis(chlorodifluoromethyl)benzene

2629-68-7